Преките инвестиции в България и през май излязоха на минус

Преките инвестиции в България и през май излязоха на минус
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    20.07.2019
  • Сподели:

Нетният поток от преките инвестиции в България остава отрицателен в края на май, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

За първите пет месеца на тази година нетните инвестиции са на минус с 55,9 млн. евро, като обемът им е със 147,1 млн. евро по-малък от отчетените вложения за същия период на миналата година (положителен в размер на 91,2 млн. евро).

Само за май 2019 г. потокът е отрицателен и възлиза на 2,8 млн. евро, докато преди година беше на плюс с 80,5 млн. евро, отчитат в централната банка. За сравнение в края на април вложенията излязоха на минус с 54,9 млн. евро.

 

 

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е на минус с 539,2 млн. евро за първите пет месеца на тази година. Той е по-нисък с 293,1 млн. евро в сравнение със същия период на 2018 г., когато беше отрицателен в размер на 246,1 млн. евро.

От януари до май нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е на плюс с 2,5 млн. евро, като преди година пак излезе на положителна територия с 10,3 млн. евро.

В края на май най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (0,6 млн. евро), Холандия (0,4 млн. евро), Казахстан (0,5 млн. евро), Латвия (0,4 млн. евро) и Германия (0,4 млн. евро).

Според предварителните данни на БНБ статия Реинвестиране на печалба, която показва дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат, от януари до май е на минус със 173,3 млн. евро, при положителна стойност от 81,5 млн. евро преди година.

За първите пет месеца на 2019 г. нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) възлиза на 656,6 млн. евро, при 255,8 млн. евро за същия период на миналата година.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната са направени от Холандия (206,3 млн. евро), Германия (92,3 млн. евро) и Унгария (43 млн. евро).

 

 

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за пет месеца е положителен и е в размер на 164,4 млн. евро, при положителна стойност от 96 млн. евро за същия период на 2018 г. Само през май тази година той възлиза на 10,2 млн. евро, при 34 млн. евро преди година.

 

Станете почитател на Класа