Незаконен небостъргач ще изникне на бул. Черни връх

Незаконен небостъргач ще изникне на бул. Черни връх
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    15.10.2019
  • Сподели:

Незаконен небостъргач е на път да изникне на бул. Черни връх в кв. Лозенец. Затова алармират до медиите 16 съседи на парцела, който се намира в местността „Кръстова вада“. Инициативен комитет Лозенец също мълчи по въпроса. Жителите са подали жалба до кмета на София, началника на ДНСК, Омбудсмана и до Софийска Градска Прокуратура.

 

 

„В нарушение на общия устройствен план на София и възползвайки се от променения вече чл.27, ал.3 от ЗУТ, с редица нарушения главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков одобрява изграждането на нов небостъргач на бул.Черни връх с височина 54.5 метра и фронт 70 метра в посока Север-Юг/с което закрива гледката към Витоша/ и 50 метра фронт с посока Изток-Запад. Процедурата е одобрена и стартирана с заповед на кмета Йорданка Фандъкова и заповед на Главния архитект Здравков-РА 50-625/20.10.2016 и е започната от собственици на парцели и фирма „Софпроп“ ЕООД, в която изрично е описано, че параметрите на застрояване са плътност 60%, КИНТ 3.5, за имотите попадащи в зона СМФ и КИНТ 1.3, плътност 40%, кота корниз 10 метра, за тази част от имотите попадащи в зона Жм. Забележете: НЕ Е ОПИСАНО, ЧЕ ЩЕ СЕ ПОЛЗВА ИЗКЛЮЧЕНИЕТО по чл.27, ал.3 от ЗУТ!!!

 

.

 

В последствие през 2017 г. се появява нов инвеститор „Черни връх инвест“ ООД, който изкупува половината от парцелите и ги обединява в един общ парцел от 6232 кв. с идентификатор по КК 68134.904.3280, представляващ УПИ I-861,862,863,864,914,916,1287,1589,2564,2565,2566, КВ.105, м. Кръстова вада и още 2 УПИ-та, като в заповедта е описано вече че ще се ползва изключението на чл.27, ал.3 от ЗУТ, тъй като застрояването е в 3 съседни парцела, като главният от тях е ъглов. При това Главния архитект на София Здравков е извършил съществено нарушение, като е преместил зоната между устройствени зони СМФ и ЖМ с 13 метра на Изток, с цел фронта на небостъргача да бъде удължен с 13 метра, което е съществено нарушение на Общия устройствен план на София, като е използвал несъществуващия в ЗУТ термин „прецезиране на границата на прехода между зоните“. Освен това е нарушен чл.31, ал.1 тъй като разстоянието от сградата-небостъргач до линията на застрояване на съседния ПИ 68134.904.1210 разположен от север трябва да бъде минимум 50 метра или повече, а тя е 38 метра, което е добре видно от визата за проектиране.

Там е видно и разминаването на границите между зоните СМФ и Жм, която е означена с линия с точки по нея и която е нарочно прекъсната върху бъдещия бул. Д-р Борис Вълчев, за да не прави впечатление, особенно на хора които на се специалисти. Изменението на плана за регулация и застрояване е одобрено със Заповед РА50-165/23.02.2018 г. на Главния архитект на СО, нарушенията са видни и от плана-скица към мотивираното предложение за промяна. Разбира се има още и други нарушения, като например това, че въпреки писмо до собствениците на парцела, че трябва да преставят становище от РИОСВ-София, дали е необходимо извършване на ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на проекта, на няма да описвам всички, за да не попречим на делото, което е заведено от един от мен срещу заповедите на одобряване на плана ИПРЗ, Работния успройствен план и Визата за проектиране с номер _АДМ.ДЕЛО № 5361/2019 Г. НА АССГ – 59 СЪСТАВ_“, пише в жалбата на съседите на бъдещия небостъргач.

Те настояват да бъдат отменени Заповед №РА-50/165/23.02.2018 г. на Главния архитект на Столична Община, както и Заповед №РА-50-455/21.06.2018 г. на същия, съгласно Чл.129, ал.2 от ЗУТ, като издадени при редица нарушения на закона:

1.В Заповед №РА50-625/20.10.2016 г. за допускане да се изработи проект за ИПРЗ, на процесните имоти в т.2.1 изрично е посочено, че показателите са КИНТ 3.5, плътност 60% за тази част от имотите, попадащи в зона СМФ и КИНТ 1.3, плътност 40% за частта попадаща в зона ЖМ. В нарушение на тази заповед, издадена от самия него, Главния архитект на СО издава Заповед №РА-50/165/23.02.2018 г., в която вече е посочил, че ще използва изключението на Чл.27, ал.3 от ЗУТ(вече изм.- ДВ, бр. 25 от 2019 г), с който показателите КИНТ и плътност на застрояване няма да се ограничават, което се явява грубо погазване на Закона за устройство на територията!

2.Превишавайки пълномощията си Главния архитект на СО в графичната част към Заповед №РА-50/165/23.02.2018 г. си е позволил да промени Общия устройствен план на СО, като е преместил границата между устройствените зони СМФ и ЖМ с 13 метра, което е грубо погазване на Закона за ОУП и ЗУТ, използвайки несъщуствуващия термин в гореописаните закони „Прецезиране на границата“, с което е удължил високата част на одобрената сграда.

3.В Заповед №РА-50/165/23.02.2018 г. изрично е записано на стр.6, че „Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява инвестиционен проект и да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към вътрешно регулационни граници, съседни имоти и/или сгради, включително през дъно и през улица“. Отново в нарушение на собствената си заповед Главния архитект на СО издава Заповед №РА-50-455/21.06.2018 г., с която одобрява РУП с намалено отстояние през улица, към имот с идентификатор 68134.904.1210 по КККР, който представлява бивш ПИ 1210, кв.97, м.“Кръстова вада“, като вместо предвиденото отстояние по Чл.32, ал.1 от 50 метра, каквато е височината на сграда по одобрения от него ИПРЗ е допуснал намалено отстояние от 38 метра. Също така Главния арх. На СО на 21.12.2018 г. е издал и ВИЗА за проектиране, отново в нарушение на това отстояние, което също е грубо погазване на закона!

4. Съгласно чл.45, ал.2 от НАРЕДБА № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, (Нова - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Екологичната оценка е част от ПУП. Обхватът и съдържанието на екологичната оценка се определят по реда и при условията на ЗООС и ЗБР. В нарушение на тази разпоредба Главния арх. На СО и одобрил ПУП с посочената по-горе заповед, игнорирайки дори собственото си предписание до собствениците на имотите, че е необходимо да представят становище от РИОСВ София по този въпрос, което също е грубо погазване на нормативната уредба!

5. Съгласно Чл.108, ал.2 от ЗУТ и Чл.48, ал.2, т.3 от НАРЕДБА № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, плановете за вертикално планиране са неразделна часто от Подробните устройствени планове. Грубо погазвайки тези законови разпоредби, Главния арх. На СО е одобрил с горепосочените заповеди ПУП, без наличието на такива, което също е грубо закононарушение!

Освен гореописаните нарушения, считаме че така одобрения проект за небостъргач-китайска стена с фронт 70 метра посока ЮГ-Север и фронт 50 метра в посока Изток-Запад и височина 54.5 метра, ще спира въздушните течения от Витоша към София, ще закрива гледката от Центъра на града към планината и ще разваля визията на кв. „Кръстова вада“, община „Лозенец“, тъй като такива високи сграда там не съществуват. Освен това тези действия на Гл. Арх. Не отговарят на заявените от него намерения да представи „Новата визия на София“, тъй като развалят архитектурния облик. Освен всичко това, одобрения проект ще създаде значителни затруднения на трафика от Околовръстен път към Центъра по бул.Черни връх, тъй като е предвидено над 30 хил. Кв.м. РЗП жилища в проекта!, пишат жителите.

Според тях архитектурната визия на квартала, който все пак е част от община Лозенец, ще бъде унищожена, ще се закрие гледката към Витоша и поради формата на комплекса, ще се спират частично въздушните течения от планината. Интересен момент ще е дали някои политици/или техни роднини/ не са се сдобили с апартаменти по занижени цени от бъдещия небостъргач или със свързани фирми на „Черни връх инвест“ ООД.

Собственици на компанията са „КАВИБО ООД, „ГЛОБЪЛ ШЕЪРХОЛДЪРС ЕООД“ и „ДОМЕКС ИНВЕСТ“, показва справка в търговския регистър. Управители са Ивайло Петков, Стоян Стоянов и Борислав Точевски. Те фигурират в редица фирми и заедно със съдружници имат апартаментни комплекси в Слънчев бряг и в „мъртвия град“ край Разлог – „White fir“.

Станете почитател на Класа