През 2013 г. са осъдени 777 младежи до 17 г.

През 2013 г. са осъдени 777 младежи до 17 г.
  • Автор:  classa.bg
  • Дата:  
    30.05.2014
  • Сподели:

През второто шестмесечие на 2013 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 13 274 извършени престъпления, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Броят на обвиняемите лица през второто шестмесечие на 2013 г. е 16 974, от които: с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 7 842 лица, или 46.2% от общия брой на обвиняемите; условно осъдени са 6 728 лица (39.6%); освободени от наказателна отговорност са 1 964 лица (11.6%); оправдателна присъда са получили 413 обвиняеми (2.4%); на 27 лица (0.2%) делата са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 14 570. Осъдените лица на възраст 14 - 17 години са 777, или 5.3% от общия брой на осъдените лица. През второто шестмесечие на 2013 г. най-големи са броят и относителният дял на общоопасните престъпления, завършили с осъждане - 4 654, или 35.1% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления лица са 4 468, или 30.7% от общия брой на осъдените лица.

На второ място в структурата на престъпленията са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 3 875 извършени престъпления (29.2%).

Осъдените лица са 5 012, или 34.4% от общия брой на осъдените за второто шестмесечие на 2013 година. За 1 423 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, са осъдени 1 895 лица (13.0% от общия брой на осъдените лица). С осъдителна присъда са приключили делата за 1 373 извършени престъпления против стопанството, или 10.3% от общия брой на наказаните престъпления. За тях са осъдени 1 435 лица (9.8%). С осъждане са завършили 707 престъпления против личността (5.3%), за които са осъдени 636 лица. С осъдителна присъда са приключили делата за 480 документни престъпления (3.6%) с 360 осъдени лица. За извършени 762 други видове престъпления са осъдени 764 лица.

Сред общоопасните престъпления най-големи са броят и относителният дял на престъпленията по транспорта и съобщенията, завършили с осъждане. Техният брой е 3 634, или 78.1% от общия брой на общоопасните престъпления, завършили с осъждане. Осъдените за този вид престъпления са 3 557, или 79.6% от общия брой на лицата, осъдени за извършени общоопасни престъпления. С осъдителна присъда за противозаконно отнемане на моторно превозно средство (МПС) са приключили 70 наказателни дела, като за този вид престъпления са осъдени 72 лица. За престъпления, свързани с наркотични вещества, са осъдени 637 лица. С осъдителна присъда са приключили делата за 709 престъпления от този вид.

Кражбите на имущество са най-разпространените сред престъпленията против собствеността. Завършилите с осъждане за кражби на имущество престъпления са 2 925, или 75.5% от завършилите с осъдителна присъда престъпления против собствеността. За този вид престъпления са осъдени 3 965 лица (79.1% от общия брой на осъдените за престъпления против собствеността).

По своята правна и криминална характеристика грабежите са от най-тежките престъпления против собствеността. За извършени 307 грабежа на имущество са осъдени 402 лица (8.0% от общия брой на осъдените за престъпления против собствеността).

С осъдителна присъда са приключили делата за 215 извършени измами. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 234 (4.7% от общия брой на лицата, осъдени за престъпления против собствеността). За унищожаване и повреждане на имущество са приключили с осъдителна присъда 185 престъпления и са осъдени 178 лица (3.6% от всички лица, осъдени за престъпления против собствеността).

Сред престъпленията против личността с най-голям брой са причинените телесни повреди. За причиняване на телесна повреда са завършили с осъдителна присъда 268 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 262, или 41.2% от общия брой на осъдените лица за престъпления против личността. Лицата, осъдени за разврат, са 133, или 20.9% от общия брой на лицата, осъдени за престъпления против личността. За умишлени убийства (довършени и опити) са осъдени 46 лица, а за изнасилване и за опит за изнасилване - 48 лица. За трафик на хора са завършили с осъдителни присъди 52 наказателни дела, като осъдените лица за този вид престъпления са 31.

Сред престъпленията против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, с най-голям относителен дял са осъдените лица за извършени престъпления против реда на управлението - 93.4% (1 769 лица). От тях за незаконно преминаване през границата са осъдени 1 593 лица, а за превеждане през границата - 113 лица. Най-нисък е относителният дял на осъдените лица за подкуп - 2.5% (47 лица).

При престъпленията против стопанството с най-големи брой и относителен дял са осъдените лица за извършени престъпления против отделни стопански отрасли - 1 106 лица (77.1%), следват осъдените за престъпления против митническия режим - 175 лица (12.2%), и за престъпления против паричната и кредитната система - 145 лица (10.1% от общия брой осъдени лица за престъпления против стопанството). Повече от половината (57.0%) от осъдените лица за извършени престъпления против реда и общественото спокойствие са за хулигански прояви (143 лица).

Разпределението на осъдените лица по пол е следното: Броят на осъдените мъже е 13 376, или 91.8% от общия брой на осъдените лица. С най-високи брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовите групи 18 - 24 години и 30 - 39 години - съответно 26.6 и 25.8% от общия брой на осъдените мъже. Осъдените жени са 1 194 с относителен дял 8.2%. Най-голям е делът на осъдените жени във възрастовите групи 30 - 39 години и 40 - 49 години - съответно 29.1 и 17.4%.

Най-големи са броят и относителният дял на осъдените лица на възраст 30 – 39 години - 3 804 лица, или 26.1% от общия брой на осъдените. На второ място са осъдените лица на възраст 18 - 24 години - 3 763 лица, или 25.8%. Осъдените лица на възраст 25 - 29 години са 2 416, или 16.6%. Осъдените лица на възраст 40 - 49 години са 2 186, или 15.0%. Осъдените лица на 50 и повече навършени години са 1 624, или 11.2%. Най-малки са броят и делът на осъдените лица на възраст 14 - 17 години - 777 лица, или 5.3% от общия брой на осъдените.

Лицата, осъдени на лишаване от свобода през второто шестмесечие на 2013 г., са 9 600, или 65.9% от общия брой на осъдените лица. От тях с най-големи брой и относителен дял са осъдените на лишаване от свобода до 6 месеца - 5 208 лица (54.3%), следват осъдените на лишаване от свобода от 6 месеца до 1 година - 2 434 лица (25.4%), на лишаване от свобода от 1 до 3 години - 1 664 лица (17.3%), на лишаване от свобода от 3 до 5 години - 183 лица (1.9%) (фиг. 3). С лишаване от свобода от 5 до 15 години са наказани 98 лица (1.0%), а от 15 до 30 години - 13 лица (0.1%).

Наказанието "доживотен затвор" е наложено на две лица. Наказанията "пробация" и "глоба" са наложени съответно на 4 333 и 463 лица (29.7 и 3.2% от общия брой на осъдените лица).

Станете почитател на Класа