Натовареността на Софийския районен съд е намалена наполовина

Натовареността на Софийския районен съд е намалена наполовина
  • Публикация:  classa.bg
  • Дата:  
    10.09.2014
  • Сподели:

70 длъжности са съкратени в по-ниско натоварените съдилища, разкрити са 276 в по-високо натоварените. Най-голям ефект е налице в Софийски районен съд, където при средна натовареност 108.29% към 01.10.2012г. е постигната натовареност 66.05% към 31.07.2014г.

Това стана ясно след втората среща на две комисии от ВСС с представители на експертната мисия на Европейската комисия в България по Механизма за сътрудничество и оценка, съобщиха от ВСС.

По време на разговорите са били обсъдени промените в съдебната карта, актуалното състояние на натовареността и приноса на местните комисии по професионална етика в процедурите по назначаване, атестиране и повишаване на магистрати.

Актуалното състояние на натовареността е било отчетено чрез предприетите краткосрочни мерки по оптимизиране структурата на съдилищата, прокуратурите и следствените органи, предложени от Комисията по предложенията и атестиране и чрез дългосрочните мерки за решаване на проблемите с натовареността, свързани с промяна на подсъдността, съдебната карта и нормата за натовареност, допълват от ВСС.

За попълване незаетите щатове за магистрати ВСС е обявил над 300 конкурсни процедури за всички нива в органите на съдебната власт, след съответно планиране. Акцентирано беше върху направеното планиране за обявяване на конкурсите, както за младши съдии и прокурори, така и за всички органи на съдебната власт, където са обявени конкурси. За първи път този ВСС е направил дългосрочно стратегическо планиране за необходимостта от наличните щатове, обявяването им на конкурс и назначаването на младшите съдии и прокурори през 2017г. на съответните длъжности в районните съдилища и районните прокуратури.

С цел създаване на обективни стандарти за атестиране и повишаване с акцент върху заслугите, почтеността и прозрачността, ВСС измени Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител като завиши изискванията към членовете на помощните атестационни комисии/ ПАК/. Предвидено бе в тях да участват магистрати, които са придобили статут за несменяемост, имат положителна много добра оценка от атестирането и не са дисциплинарно наказани. Посочено беше, че за първи път е предвидена възможността общите събрания в съответния съдебен орган при желание да избират на общо събрание членовете на ПАК. Обсъдени бяха и направени от ВСС предложения за законодателни промени в Закона за съдебната власт, касаещи подобряване процеса на атестиране и провеждането на конкурсните процедури. Подчертано бе, че Методиката за атестиране регламентира процедурата, но визията за критериите за атестиране и органа, който трябва да го извършва следва да бъдат регламентирани в ЗСВ. Посочено бе, че въпреки регламентацията за атестиране на върховните магистрати, в ЗСВ не са разписани конкретни критерии за тяхното атестиране с оглед специфичността на тяхната работа.

Отбеляза се, че в Работната група по промяна начина на атестиране на магистрати е обсъждана идеята за командироване за определен период от време на магистрати, избрани на общи събрания в съответния орган за извършване на атестирането. За продължаване на съдебната реформа, както по отношение на конкурсите, така и за промяна в начина на атестиране на магистратите е наложително да се извършат предложените промени в ЗСВ, заявяват от ВСС.

Разяснени бяха и направените промени в Правилата за провеждане на конкурсите за магистрати с цел подобряване и ускоряване на конкурсните процедури. В резултат на дейността на работната група за кариерното израстване са променени правилата и начина на провеждане на конкурсите, след съответно обсъждане с магистратите по апелативни райони. Отчетена беше и промяната в правилата за избор на административни ръководители и повишените изисквания към начина им на атестиране, като се вземат предвид и компетентността им по управлението на бюджета на съответния орган, изготвените одитни доклади, способността за работа в екип и създаване на спокойна работна атмосфера.

С цел утвърждаване на единни стандарти и критерии при изготвяне на мотивираните становища от местните етични комисии в процедурите по назначаване, атестиране и повишаване, ВСС прие Правила за организацията и дейността им.

Представен бе напредъкът по определяне норма за натовареност на съдиите, прокурорите и следователите, като на европейските експерти бяха предоставени Анализа на пилотното изследване на натовареността на съдиите (декември 20013, януари 2014 г.), Методологията и анкетните карти за неговото провеждане. Резултатите от приключилото пилотно изследване на натовареността на прокурорите и следователите, предстои да бъдат анализирани. В ход е пилотното изследване на натовареността на съдиите, като до 31.10.2014 г. тече попълване на електронни въпросници за тежестта на отделните видове дела, които ще послужат за определяне норма на натовареност и изчисляването й, като съвкупност между брой дела, фактическа и правна сложност.

Пояснено бе, че с решение ВСС е приел до изготвяне на норма на натовареност, средната натовареност на съдиите в отделните съдилища по статистически данни на съответните инстанционни нива да се преценява като базисна норма при решаване на въпроса за индивидуалната натовареност на съдията при атестирането и дисциплинарната отговорност, уточняват от съвета.

Предстои изготвянето на проект на Стратегически план с ясна времева рамка за етапите и дейностите по реформата на съдебната карта за различните инстанционни нива – съдилища и прокуратури, който ще бъде съобразен с направения от Центъра за изследване на демокрацията Анализ на социално-икономическите фактори, оказващи влияние върху честотата и типа дела, завеждани в българските съдилища. Реформата на съдебната карта ще започне с оптимизиране на 113-те районни съдилища, при гарантиране достъпа до правосъдие на гражданите и ще продължи с окръжните и административните съдилища, съобщават още от ВСС.

Станете почитател на Класа