АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: Активиране на училищните настоятелства за по-активно включване на родителите в живота на училището

 EEA Grants JPG small 1            aol logo 200px                   Forum Logo small

 

 

Училищното настоятелство е една от формите, предоставени от Закона за предучилищното и училищното образование, за пряко включване и участие на родителите в дейността и живота на училището. Като институция, училищните настоятелства възникват в България към средата на XIX век, когато започват опитите за реформиране на Османската империя. През този период, те поемат редица функции по осигуряването на материалната издръжка на училищата, назначаването на учители, избора на учебни програми и други. Широкото присъствие в настоятелствата на обикновени българи – занаятчии, селяни, учители, спомага за демократизирането на българското образование и осигуряването на достъп до него на деца от всички социални прослойки. През този период, в условията на невиждан духовен подем, училищните настоятелства изпълняват и редица социални функции. Много често съвместно с еснафски организации, женски дружества и богати спомоществователи, те набират значителни средства за построяването на нови училища, църкви и осигуряване на стипендии за обучение в чужбина. Редица членове на училищните настоятелства са в редиците на поборниците за национално освобождение.

 

В наши дни на училищните настоятелства са предоставени само съвещателни функции. Те не участват реално в управлението на училището, поради което се чувстват слабо обвързани с дейността му и протичащите в него процеси. По тази причина повечето от училищните настоятелства в България съществуват предимно проформа и не извършват почти никаква дейност, макар в тях да е съсредоточен капацитет, чрез който и родителите, и обществото като цяло могат да бъдат пряко ангажирани с провежданите в училището дейности и политики.

 

За големия потенциал, който има сътрудничеството между училищното ръководство и родителите, свидетелства, както историята на училищните настоятелства в България, така и световният опит в сферата на образованието. Добре развитите образователни системи се стремят да включат максимално родителите в управлението и надзора над училищната дейност, осъзнавайки тяхната значимост като най-важният партньор във възпитанието и израстването на децата.

 

В отговор на нуждата от по-активно включване на родителите в училищния живот, чрез по-активна работа на училищните настоятелства и насърчаване на включването им в процесите на вземане на решения и формулиране на училищни политики съвместно с училищното ръководство, Асоциация Образователно Лидерство (АОЛ) и фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" (ФОРУМ) инициираха проект "АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство". Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

 „АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО" има за цел да повиши активността и ангажираността на училищните настоятелства в дейността на училището. Това може да се изразява както в участието им при формиране на училищните политики, така и в окуражаването им да предлагат нови решения и подходи за промяна и подобряване на образователната среда.

  

За да бъде постигната целта на проекта, се реализират следните дейности:

 

- Изготвен е анализ на нормативната уредба, касаеща дейността на училищните настоятелства;

 

- Изготвен е анализ на правомощията, които имат настоятелствата в България и преглед на най-добрите европейски и световни практики по отношение на включването на родителите и обществеността в планиране и провеждане на училищни политики;

 

- Създаден е модел за текущ мониторинг на дейността на училищата в България от училищните настоятелства;

 

- Направено е обучение за провеждане на мониторинг на екипи от 4 пилотни училищни настоятелства - на СОУ Любен Каравелов, гр. Копривщица, 9 ОУ П.К. Яворов, гр. Благоевград, 5 ОУ Алеко Константинов, гр. Пловдив и 104 ОУ Захари Стоянов, гр. София;

 

- Провежда се текущ мониторинг в 4те пилотни училища от обучените екипи на училищните настоятелства;

 

- На основата на проведения мониторинг ще бъдат изработени и внесени за обсъждане с училищното ръководство предложения за конкретни действия и промени в съществуващите политики;

 

- Ще бъде направен анализ и оценка на дейността на училищните настоятелства по време на мониторинга с цел усъвършенстване на модела;

  

- Опитът от приключилия проект ще бъде споделен със заинтересовани страни на заключителна конференция, която ще се проведе в средата на месец март 2016.

  

В допълнение към основните дейности по проекта, екипът на фондация ФОРУМ проведе обучение на екипа на Асоциация Образователно Лидерство за повишаване на капацитета му за провеждане на мониторинг на училищни политики.

  

Резултатите от проекта - Анализ на нормативната уредба, касаеща дейността на училищните настоятелства; Анализ на правомощията, които имат настоятелствата в България и най-добрите европейски и световни практики по отношение на включването на родителите и обществеността в планиране и провеждане на училищни политики; Модел за текущ мониторинг на дейността на училищата в България от училищните настоятелства и Резултати и изводи от проведено проучване сред родители – могат да бъдат намерени на Интернет страниците на партньорите: www.aol.bg и www.forum-bg.org.

  

Повече информация за текущите дейности по проекта и свързани с него теми може да бъде намерена на страницата на проекта във Фейсбук – Активно родителство.

  

Повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в България и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. може да бъде намерена на www.ngogrants.bg.

 

---

 

Тoзи материал е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г..

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на материала се носи от фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и Асоциация Образователно Лидерство и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Станете почитател на Класа