Икономиката расте с 3,7% за тримесечието, показват експресните оценки на НСИ

Икономиката расте с 3,7% за тримесечието, показват експресните оценки на НСИ
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    15.11.2019
  • Share:

БВП на България се повишава с 3,7% през третото тримесечие на 2019 г., спрямо същия период на миналата година. Това показват експресните оценки* на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес. Важно е да е отбележим обаче, че за второто тримесечие ръстът на годишна база бе 3,8%. Eкспанзията през третото тримесечие на 2019 г. спрямо второто е 0,7%.

Двигател на растежа (един от най-значителните в последните години) си остава крайното потребление, което заема 68,4% от БВП и в стойностно изражение възлиза на 21,524 млрд. лв.

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 31,485 млрд. лв. Реализираната добавена стойност е 27,133 млрд. лв. През третото тримесечие на 2019 г. бруто капиталообразуването е 5,773 млрд. лв. и заема 18,3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително. На годишна база през третото тримесечие на 2019 г. брутната добавена стойност се увеличава с 3,4%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4,9%.

 

 

Добра новина и за инвестициите, както вътрешни, така и външни (бруто образуването на основен капитал) – те отчитат ръст от 2,2% през третото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът на стоки и услуги се увеличава с 0,4%, а вносът на стоки и услуги намалява с 1,7%.

Спрямо второто тримесечие на годината брутната добавена стойност нараства с 0,5%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2019 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо второто тримесечие на 2019 г. има увеличението на износа на стоки и услуги - с 3,4%, на крайното потребление - с 0,9%, и на бруто образуването на основен капитал - с 0,8%.

*Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация. Често в последствие се ревизират, като промяната на данните за растежа обикновено е в посока нагоре.

Експресните данни на НСИ, които се публикуват 45 дни след края на съответното тримесечие, не дават много детайли за компонентите на растежа. От това, което има като информация, се вижда, че огромна подкрепа на значителния ръст на БВП има свиването на вноса (-1.7%) и нарастването на износа (0,4%). Методиката на изчисление на икономическия растеж включва и външната търговия на България, а формулата включва нетния резултат от разликата между растежа на износа и вноса.

Станете почитател на Класа