Към дигиталната ера

Към дигиталната ера
  • Written by:  classa
  • Date:  
    17.08.2018
  • Share:

Водещите компании в минната индустрия отдавна знаят, че инвестициите в технологии са от екзистенциално значение, защото залежите в България не са богати. Например преди години прогнозите бяха, че находищата на „Асарел-Медет" и „Челопеч" трябваше да са закрити до 2010 година поради изчерпване на суровината. Това не само че не се случи, но и двете се развиват повече от добре. Всичко това се дължи на постоянната модернизация, чийто резултат е, че дружествата оперират с последно поколение машини и техника.

Постоянните инвестиции постигат няколко ефекта, като най-очевидните са драстично намаляване на разходите за производство, както и повишаване на ефективността. Но трябва да се добави, че обновлението води след себе си и намаляване на трудовия травматизъм и като цяло повишаване на безопасността. Общият брой трудови злополуки през 2017 г., по данни на Националния осигурителен институт, бележи сериозен спад – 126 броя, което е най-ниското ниво за последните седем години.

В „Горубсо Златоград" през миналата година е внедрена иновативна технология за максимално разкриване на рудните минерални фази при зърнометричната подготовка на оловно-цинковите руди и производство на оловни и цинкови концентрати. Реализираният иновативен процес позволява производство на висококачествени концентрати с повишено съдържание на цветни метали и редуциране на тежките метали в крайния отпадък, както и намаление на консумираната ел.енергия при рудоподготовката с 22%.

Само за последните 8 месеца три рехабилитирани кофово-верижни багера от тип Rs710 влязоха в експлоатация в „Мини Марица-изток". Модернизацията им струва над 7,6 млн. лв., но подобрената им система за управление включва мощен централен програмируем контролер и модули за децентрализирана периферия, която използва оптични и медни линии за изграждане на полева комуникационна мрежа.

Digital mining
Някои може да смятат минната индустрия за консервативна и трудно променяща се, но предприятията в сектора непрестанно внедряват и прилагат съвременните цифрови технологии за постигане на производствените си цели. Предизвикателствата на съвременния минен бизнес поставят дигиталната трансформация като водеща за подобряване на процесите и постигане на по-добра себестойност. Най-емблематични по отношение на дигитализацията на минните процеси (digital mining) безспорно са „Елаците-Мед". В последните няколко години компанията вложи много усилия и средства и към момента специалистите разполагат с възможност за отдалечен достъп до технологичните параметри на всеки един производствен трак чрез централизираната система Pulse Scada. Вътрешно разработеният софтуер за обмен на текущи данни АСМО предлага на инженерния състав на рудник „Елаците" възможността във всеки момент да използват точни и актуални данни. Разработеният 3D геоложки модел на рудника и обслужващият го софтуер MineSight са точен инструмент за акуратното планиране на добива. Контролът на стабилитета на откосите в рудника се осъществява от система от роботозирани тотални станции Trimble и лазерно-интерферометрични скенери IBIS.

От 2015 г. в „Елаците-Мед" е внедрена системата Dispatch, чрез която се постига увеличаване на производителността на машинния парк с около 20%. Осъзнаването на възможностите за още подобрения на технологичните процеси стимулира компанията да инвестира в разширение на вече наложилата се система и през 2016 г. увеличи обхвата ѝ със система за високоточно позициониране и навигация на багери и сонди. Новата система ProVision допринесе за точното изпълнение на работните задания.

Станете почитател на Класа