Ръстът на заемите от компаниите за „бързи кредити“ се забавя трето тримесечие

Ръстът на заемите от компаниите за „бързи кредити“ се забавя трето тримесечие
  • Written by:  Петя Стоянова investor.bg
  • Date:  
    19.02.2019
  • Share:

Трето тримесечие банковата статистика отбелязва забавяне на ръста на заемите от компании, отпускащи т.нар. „бързи кредити“. От края на март 2016 г., в продължение на 12 поредни тримесечия, до март миналата година кредитирането на небанковите дружества непрекъснато растеше, напомня Investor.bg.

Предварителните данни на Българската народна банка показват, че в края на декември 2018 година вземанията по заеми на дружествата, специализирани в кредитиране, са в размер на 2,446 млрд. лв. (2,3% от БВП), докато  в края на декември 2017 година бяха за 2,748 млрд. лева (2,7% от БВП ).

 

Ръстът на заемите от компаниите за „бързи кредити“ се забавя трето тримесечие

 

Те намаляват с 11% (302,3 млн. лева) на годишна база, а нарастват с 0,5% (12,6 млн. лева) в сравнение с края на септември 2018 година. Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 92,4 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 94,5 млн. лева (в т.ч. 18,5 млн. лева през четвъртото тримесечие на 2018 г.), а закупените – 2,1 млн. лева (в т.ч. 0,4 млн. лева през четвъртото тримесечие на миналата година)

 

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ

 

https://www.investor.bg/images/articles_uploaded_photos/0000002058.jpg

 

 

В централната банка изчислиха, че в матуритетната структура преобладават кредитите за над пет години, които са 1,073 млрд. лева в края на декември. Те се увеличават с 1,9% (19,9 млн. лева) в сравнение с година по-рано  и с 1,2% (12,8 млн. лева) на тримесечна база.

Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 38,3% в края на декември 2017 г. до 43,9% в края на четвъртото тримесечие на 2018 година.

Към 31 декември 2018 г. вземанията по кредити с матуритет над една до пет години са 664 млн. лева. Те намаляват с 15,7% (123,8 млн. лева) на годишна база, а се увеличават с 1,7% (11,2 млн. лева) на тримесечна.

Вземанията по кредити с матуритет до една година в края на миналата година са 498,5 млн. лева, като за една година намаляват с 11,8% (66,5 млн. лева), а нарастват с 2,5% (12,2 млн. лева) в сравнение с края на септември  миналата година.

Към 31 декември размерът на необслужваните кредити е 210,5 млн. лева. Те намаляват с 38,5% (131,9 млн. лева) на годишна база и с 10,1% (23,6 млн. лева) на тримесечна.

 

СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО КРЕДИТИ

 

https://www.investor.bg/images/articles_uploaded_photos/0000002059.jpg

 

 

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори

 

В края на декември вземанията по кредити от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, намаляват на годишна база с 12% (265,9 млн. лева) до 1,943 млрд. лева. Спрямо края на септември те обаче се повишават с 3,7% (69,7 млн. лева), отчитат в БНБ. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 81,4% в края на декември 2017 г. до 80,2% в края на миналата година.

В края на декември вземанията по кредити от фирмите са 409,1 млн. лева, като намаляват с 8,3% (36,9 млн. лв.) на годишна база и с 10,9% (49,9 млн. лева) на тримесечна. Относителният им дял в общия размер на вземанията по заеми от резиденти нараства от 16,4% в края на декември 2017 г. до 16,9% в края 2018 година.

 

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ

 

https://www.investor.bg/images/articles_uploaded_photos/0000002060.jpg

 

 

Банковата статистика показва, че в структурата на вземанията по кредити от домакинствата преобладават потребителските кредити, които са 1,810 млрд. лева в края на годината. Те намаляват с 12,1% (250,2 млн. лева) на годишна база, а се увеличават с 4% (70,2 млн. лева) спрямо края на септември 2018 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по заеми от сектор “Домакинства и НТООД” намалява за една година от 93,3% към края на декември 2017 г. до 93,2% към 31 декември 2018 година.

Размерът на жилищните заеми в края на четвъртото тримесечие на миналата година е 33,4 млн. лева и намалява с 38% (20,5 млн. лева) за една година. Спрямо септември 2018 г. той нараства с 6,5% (2 млн. лева). Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от домакинствата е 1,7% в края на 2018 г. при 2,4% в края на същия месец на 2017 година.

Другите заеми са общо 99,5 млн. лева в края на декември 2018 г., като на годишна база те се увеличават с 5% (4,7 млн. лева), а намаляват с 2,5% (2,5 млн. лева) спрямо края на третото тримесечие на миналата година. За една година относителният им дял нараства от 4,3% в края на декември 2017 г. до 5,1% в края последния месец на 2018 година.

 

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ СЕКТОР ДОМАКИНСТВА И НТООД

 

https://www.investor.bg/images/articles_uploaded_photos/0000002065.jpg

 

 

Източници на финансиране

 

В края на декември пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране на бързи заеми, са 2,935 млрд. лева, докато година по-рано бяха 3,345 млрд. лева. За една година те намаляват с 12,3% (410,5 млн. лева) и с 0,1% (2,7 млн. лева) в сравнение с края на третото тримесечие на 2018 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които в края на декември 2018 година възлизат на 1,471 млрд. лева. Размерът им намалява със 7,5% (119,7 млн. лева) за една година, а нараства с 3,6% (51,4 млн. лева) в сравнение с края на третото тримесечие.

Заемите с матуритет над една година представляват 85% от общия размер на получените кредити в края на декември 2018 г. при 71,2% в края на същия месец на 2017 година. В края на миналата година техният размер е 1,251 млрд. лева и на годишна база нараства с 10,4% (117,9 млн. лева), а с 3,5% (42,3 млн. лева) е увеличението спрямо края на третото тримесечие на 2018 година.

В структурата на получените кредити преобладават заемите от резиденти, които са 1,152 млрд. лева. За една година те се увеличават с 39,2% (324,6 млн. лева) и растат с 15,7% (156,5 млн. лева) на тримесечна база. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените заеми се увеличава от 52% в края на декември 2017 г. до 78,3% към 31 декември 2018 година.

В края на декември 2018 година размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в отпускане на бързи заеми, е 39,7 млн. лева. Той се увеличава с 1,6% (0,6 млн. лева) в сравнение с година по-рано и нараства с 4,5% (1,7 млн. лева) на тримесечна база.

 

1aasaa1

Станете почитател на Класа