Средната работна заплата нараства до 1266 лева в края на септември

Средната работна заплата нараства до 1266 лева в края на септември
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    12.11.2019
  • Share:

Средната месечна работна заплата през септември е 1266 лева и расте в сравнение с август, когато беше 1224 лв., а през юли – 1257 лв., изчислиха в Националния статистически институт (НСИ).

През третото тримесечие на годината обаче средномесечното възнаграждение е 1249 лева и намалява спрямо второто тримесечие с 0,9%.

Средна брутна работна заплата общо за страната по месеци

 

 

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление през третото тримесечие, са „Финансови и застрахователни дейности“ - с 9,2%, „Добивна промишленост“ - с 5,6%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 3,3%. 

В периода от юли до септември средното месечно възнаграждение за страната нараства с 11,8% на годишна база, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - със 17,8%, „Образование“ - с 15,8%, и „Други дейности“ - с 15,7%.

Икономическите дейности с най-висока средномесечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2019 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 2988 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1980 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 1973 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 782 лева;  „Други дейности“ - 912 лева; „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци
и възстановяване“ - 991 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 10,5%, а в частния - с 12,2%.

Средна брутна месечна работна заплата по форми на собственост

 

 

Според предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември намаляват с 39,1 хиляди, или с 1,7%, спрямо три месеца по-рано, като достигат 2,31 милиона.

Спрямо края на второто тримесечие най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 15,7%, „Операции с недвижими имоти“ - с 4,1%, и в „Административни и спомагателни дейности“ - с 2,2%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование“ - с 1,3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 21,4 и 17,1%.

На годишна база наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на септември намаляват с 5,2 хиляди, или с 0,2%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 12,9 хиляди, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 2,4 хиляди, и „Други дейности“ - с 1,9 хиляди, а най-голямо увеличение има в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6,6 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Други дейности“ и „Селско, горско и рибно стопанство“ - съответно с 5,1 и 3,2%, а най-голямо увеличение е регистрирано отново в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - със 7,5%. 

 
 

Станете почитател на Класа