Да финансираш идеи

Да финансираш идеи
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    27.12.2019
  • Share:

Изискванията при банковото финансиране и регулациите за кредитните институции често ограничават средствата за инвестиции при изпълнението на проекти, които обещават добър доход, но известен риск. Някои фирми, с подчертана иновационна насоченост, не са в състояние да отговорят на пазарните изисквания, въпреки че притежават оригинална и перспективна идея.

От четири години и половина възможностите за среща на фирмите с инвеститорите са по-големи след създаването на Фонд мениджър за финансови инструменти в България. С Фонд на фондовете държавата управлява средства от 1,2 млрд. лева по четири оперативни програми, които предоставят капитал в развитието на компании, смятани за рискови.

В България, през програмния период 2014-2020 г. европарите, отделени от грантовете, се прилагат като финансови инструменти, обединени в една обща сметка – Фонд на фондовете.  Тези средства трябва да подкрепят проекти и дейности с добавена стойност, като повече от половината от  тях са насочени към кредитиране на общинска и екологична инфраструктура, а останалите към финансиране на предприемачество и социална икономика със заеми и дялови инвестиции.

Стимули за икономиката

Към момента портфолиото на Фонда включва 18 инструмента с различна структура. Те са насочени към предоставянето на заеми (различни форми на кредитни подобрения, като гаранции или схеми за споделяне на риска) или финансиране на рискови инвестиции с различни по обхват и размер алтернативни инвестиционни фондове.

Да срещнеш предприемачи

Средствата са от ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Иновации  конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“, са насочени към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, като осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие.

Фонд на фондовете избира финансовите посредници – банки, фондове, кредитни и други финансови институции, а от  своя страна избраните финансови мениджъри мобилизират допълнителен частен капитал и значително увеличават публичния ресурс, за да стигне той до крайните получатели. Финансовите инструменти дават възможност за възвръщане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани повторно.

Да инвестираш в бъдещето

Големите общините и утвърденият на пазара частен сектор в повечето случай са изградили или работят по изграждането на модели за проекти, кредитирани от банки, и в този смисъл дълговото финансиране е познато и се подкрепя от Фонда, за да се подобрят параметрите на финансирането (напр. лихви, размер на обезпечението, дългосрочност, гратисен период).

Традиционният бизнес модел на банковото финансиране, обаче, както често и регулациите, ограничават предлагането на средства за рискови инвестиции, особено в стартиращи предприятия. Така стартъп компаниите, особено тези които залагат на иновативни технологии и процеси на работа, рядко са в състояние да си осигурят каквото и да е дългово финансиране, независимо колко е оригинална или перспективна тяхната идея, заради риска.

Но за стратегическите цели, да се подпомогне икономическото развитие на България, най-перспективни се оказват новите и бързорастящи иновативни компании, които помагат за общия технологичен напредък на българското стопанство, като откриват нови пазари и по този начин генерират качествен растеж и заетост.

Достъпът до бизнес експертиза, контакти и менторство осигуряват развитието на бизнеса. Очакванията обаче за реализиране на доходност от рискови инвестиции не винаги се случва.

Световната практика показва, че в най-добрия случай едва 10% от компаниите са успешни и намират своята ниша в конкурентната пазарна среда.

Тези, които прескочат бариерата, обаче връщат вложените пари от три до пет години след  предоставянето на финансиране чрез продажба на дяловете на нови или съществуващи инвеститори, погасяват със средства от фирмата кредит, когато стартъпът се развие и получи банков заем, или вземат капитал чрез първично публично предлагане (IPO).

Финансови инструменти като модел на растеж

През настоящия програмен период  2014-2020 г. на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), подобно на предходния, почти няма друга възможност за рисково финансиране в страната, извън подкрепата, предоставена  от бюджета на ЕС.

Близо една четвърт от средства, включени във Фонда на фондовете са насочени към реализиране на общо шест финансови инструмента за дялови и квази дялови инвестиции, включително и фонд за технологичен трансфер.

Инструментите на Фонда за такива инвестиции обхващат почти целия жизнен път на едно предприятие – от бизнес идеята до експанзията на международните пазари.

Така например, трите фонда за ускоряване и начално финансиране подпомагат най-ранната фаза – от идеята и започването на дейността. Фондът за рисков капитал от своя страна подкрепя високо-технологични компании в следващата фаза от тяхното развитие, когато бизнес моделът им е вече повече или по-малко установен. Фонд Мецанин/Растеж поема фирмите в сравнително зрял етап на развитие, като целта на финансирането  е разрастване на пазарните им позиции и засилване на конкурентоспособността им.

Да последваме парите

През тази година Фондът завърши редица процеси, свързани с тези инструменти, като успя да започне инвестиционните периоди по три различни инструменти, завърши процедурите по избор на фонд мениджъри за други два и започна процеса на избор за трети. По този начин, се реализират на пазара всички инструменти в портфолиото на Фонда на фондовете, свързани с дялови инвестиции.

От конкурсите, които направи Фонд на фондовете, се разбра, че съществува сериозна конкуренция и между фонд мениджърите, които управляват инвестиционните фондове.

Първият от фондовете за ускоряване и начално финансиране, който е предназначен за предприемачи в най-ранен етап на развитие на своя бизнес, се управлява от “Иновейшън Акселерейтър България“ АД.  Със средства в размер на 30,5 млн. лева ще се финансират иновативни бизнес идеи на стартъпи в сектори като здравеопазване, образованието, транспорт и логистика, лека промишленост, дигитализация и други.

През избрания посредник, парите трябва да достигнат над 200 предприятия, като инвестициите във фаза ускоряване са до 100 хил. лева, а във фаза начален етап могат да достигнат до 2 млн. лева.

Фонд на фондовете избира финансовите посредници – банки, фондове, кредитни и други финансови институции, а от  своя страна избраните финансови мениджъри мобилизират допълнителен частен капитал и значително увеличават публичния ресурс, за да стигне той до крайните получатели. Финансовите инструменти дават възможност за възвръщане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани повторно.

 

Да финансираш идеи

 

 

Идеи за растеж

Фонд на фондовете избра Обединение „Витоша Венчър Партнърс“ да управлява втория публичен фонд за стартъпи в най-ранните фази от тяхното развитие, които оперират предимно във високотехнологичните индустрии. 

Размерът на публичните средства е 35,6 млн. лева, като отделно ще бъде мобилизиран частен капитал от най-малко 10%. Избраният посредник ще финансира най-малко 76 предприятия, като размерът на инвестициите във всяко едно от тях е в диапазон от 30 хиляди до 2 млн. лева.

Фондът ще идентифицира и подкрепи перспективни стартиращи компании като им помага с капитал и ноу-хау, срещу което ще придобие миноритарен дял в капитала им.

Иновации за надграждане

Финансовият посредник „Ню вижън 3“ ще реализира третия фонд за ускоряване и начално финансиране от 53,4 млн. лева за инвестиции в стартъпи с иновативни бизнес идеи.  Чрез него ще се стимулират високотехнологични предприятия със силен екип и доказан бизнес модел, като приоритетните сегменти са разработки на изкуствен интелект, блокчейн технологии и финтех иновации. Той също предоставя стратегическа и управленска подкрепа на компаниите, както и менторство.

В края на май Фонд на фондовете подписа договор с „Морнингсайд Хил“ ООД за управление на Фонд за рисков капитал, който ще инвестира 67 млн. лева, като 47,1 млн. лева от тях са предоставени от Фонд на фондовете, а останалите са под формата на частно съфинансиране.

Високо-технологични фирми с изразен рисков профил кандидатстват за финансиране, за да разраснат дейността си. Това, което отличава инструментът, е значителният размер на индивидуалните инвестиции, които ще бъдат осъществени за всяка подкрепена компания, от 1,5 до 7 млн. лева. Прогнозите са през  януари да се подпишат и първите договори.

Да стъпиш на пазара

Уникален по рода си продукт предоставя Фонд Мецанин/Растеж. Фонд на фондовете проведе и процедура за избор на фонд мениджър за най-големия си фонд за дялово инвестиране, който предвижда реализация на публични средства в размер на 75,3 млн. лева, с допълнителното частно финансиране от минимум 28,5 млн. лева.

Фондът ще финансира фирми в зряла фаза и с потенциал за растеж. Като доказателство за качеството на структурата на инструмента, процесът привлече четири изключителни като качество инвестиционни екипи с богат международен опит. Всеки един от тях би допринесъл значително към развитието на цялостната екосистема в страната, когато приключат всички елементи от процедурата за договаряне и се изпълнят условията за старт на инвестициите в компании.

Догодина се очаква да заработи и уникалният по рода си Фонд за технологичен трансфер, по който вече изтича срока за кандидатстване на професионален фонд мениджър. Целта на инструмента е да подпомага научно-базираното предприемачество и приложните изследвания, като се стреми да задълбочи връзката между науката и бизнеса.

Заеми за по-красиви и удобни градове

Най-големият по размер на публичните средства инструмент на Фонд на фондовете е Фонд за градско развитие, насочен основно към финансирането на градската среда. Благодарение на заделените над 350 млн. лева публичен ресурс, ще бъде осигурено финансиране в размер над 540 млн. лева за развитие на българските градове.

От близо година, Фонд на фондовете е договорил управлението на инструмента на два консорциума Фонд за „Устойчиви градове“ и Регионален фонд за градско развитие, които включват водещи институции като ОББ, Банка ДСК, ФЛАГ, Фонд за устойчиви градове. Вече са разгледани и одобрени за финансиране проекти и инициативи, чиято реализация е в ход.

Инвестиции в екология

Фонд на фондовете си партнира с Европейската банка за възстановяване и развитие за осигуряване на значително по размер финансиране на българските ВиК дружества чрез комплексен финансов инструмент, който допълва безвъзмездната финансова помощ. Вече се предоставят инвестиционни кредити в размер на почти 450 млн. лева.

В подкрепа на социалното предприемачество

От близо две години на пазара е финансов инструмент насочен към предоставянето на микрокредити за стартиращи предприемачи и социални предприятия. Партньорите на Фонд на фондовете, Микрофонд и СиС Кредит, вече са кредитирали над сто предприятия, като програмата беше разширена с допълнително договорени средства, като в изпълнението се включи и Първа инвестиционна банка. Друга подобна инициативата започва през следващата година за предоставяне на портфейлна гаранция към още български банки.

Финансов инженеринг 2020 г.

Европейските фондове ще функционират и след 2020 година, но вече изглеждат по различен начин, затова в приоритетите на Фонд а на фондовете е да ползва европейските пари от финансов инженеринг.

Остава  немалък ресурс, заделен за финансови инструменти по оперативните програми. Фонд на фондовете ще продължи с микрокредити по ОП "Иновации и конкурентоспособност".  Другото интересно и важно е финансирането за сектор Отпадъци”.  По предварителна оценка е заложено по тази линия да се дават безлихвени кредити на обща стойност 50 млн. лева.  Прогнозите са по тази линия  привлеченият ресурс от бъдещите финансови посредници да е минимум от 10 %, като средствата от Фонд на фондовете ще са без лихви, такси и комисионни.

Очаква се Европейската комисия да одобри промяна в оперативната програма, с което да бъдат допуснати за финансиране нови дейности.

Фонд на фондовете ще обяви процедура и от догодина ще работи портфейлна гаранция по ОПИК, насочена към иновации и енергийна ефективност. Освен малки и средни фирми, до този ресурс достъп ще имат и големи предприятия. Гаранцията ще е безплатна и за банките, и за крайните получатели, като поетият риск ще е до 80%.

От Фонд на фондовете информират, че една от целите е през 2020 г. да се разшири палитрата от инструменти с ресурс по други програми. Два нови инструмента  ще предоставят финансиране след като се подпишат  договори с Министерството на земеделието, храните и горите за кредитиране на земеделски стопани и по Програмата за морско дело и рибарство.

 

Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Станете почитател на Класа