Националният план за въвеждане на еврото трябва да е готов до 30 юни 2021 г.

Националният план за въвеждане на еврото трябва да е готов до 30 юни 2021 г.
  • Written by:  classa.bg***
  • Date:  
    06.03.2021
  • Share:

До 30 юни 2021 г. трябва да бъде разработен проект на Национален план за въвеждане на еврото в България, а индикативна дата за членство във валутния съюз е 1 януари 2024 г. Това става ясно от проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, публикуван на сайта на Министерство на финансите (МФ).

 

Координационният съвет ще се ръководи от министъра на финансите, а съпредседател ще бъде управителят на Българска народна банка (БНБ). В съвета влизат и заместник-министри, председателят на ДАНС, както и член на политическия кабинет на министър-председателя.

Целта на промяната на министерското постановление е съветът по-пълноценно и ефективно да изпълнява функциите си, свързани с осъществяване на практическата подготовка на страната ни за присъединяване към еврозоната. Промените са насочени към прецизиране и допълване на досегашните разпоредби, с цел осигуряване на качествено управление и координация на подготвителния процес и на експертното изпълнение на дейностите, необходими за успешното въвеждане на еврото.

 

Предвидено е Съветът да се консултира с Консултативния съвет по финансова стабилност, създаден съгласно глава десета от Закона за Комисията за финансов надзор, във връзка с дейностите по подготовка за приемане на еврото, насочени към усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари. 

 

Интересното е, че предложеният проект на акт предвижда също председателите на работните групи, които експертно подпомагат съвета, да станат негови членове, като така получат глас при вземането на решения. Също така от дейността на отделните работни групи може да се добие представа какво ще включва Националният план за въвеждане на еврото.

 

Планът е важен, защото в него ще бъде описано колко време левът и еврото ще се използват паралелно, ще бъде фиксиран краен срок за обмяната на левове в евро, както и други съществени детайли.

 

Работна група „Макроикономически анализи и публични финанси“ ще прави анализ на степента на номинална и реална конвергенция на икономиката на страната ни, ще изготви предложения за мерки и политика, които да доведат до максимални ползи от въвеждането на еврото, при минимални разходи и ще координира и отговаря за подготовката в областта на публичните финанси - статистика, счетоводство, плащания в евро от/към бюджетни организации.

 

Работна група „Публична администрация“  отговаря за подготовката на администрацията за работа с еврото чрез изготвяне на насоки/обучения за безпроблемна замяна на лева с евро; за адаптиране на информационните системи, използвани на национално и общинско ниво, към новата валута.

 

Работна група „Небанков финансов сектор“ отговаря за превалутирането на финансовите инструменти от лев в евро, адаптиране на системите за клиъринг и сетълмент на ценни книжа към еврото, реорганизация на счетоводните системи, финансовата статистика, документацията на небанковия финансов сектор за работа с еврото.

 

Работна група „Пари, платежна инфраструктура и кредитни институции“ и подгрупа „Пари (банкноти и монети)“ отговаря за дизайна на българските евро монети; адаптирането на софтуера на банкоматите за работа с евро, предоставяне на евро на финансовите институции и изтеглянето на българските левове от обращение.

 

Подгрупа „Кредитни и други финансови институции“ отговаря за дейности, свързани с предварителния анализ на изискванията и координацията на подготовката на поднадзорните лица в управление „Банков надзор“, в това число реорганизацията на счетоводните системи, финансовата статистика, документацията за работа с еврото.

 

Подгрупа „Платежни системи и платежни институции“ отговаря за адаптирането на платежните и счетоводни системи за работа с еврото и за предварителния анализ на изискванията и координацията на подготовката на поднадзорните лица и дейности в управление „Банково“.

 

Работна група „Нефинансов сектор“ отговаря за успешното въвеждане на еврото в дейността на нефинансовите предприятия чрез изготвянето на насоки за: коректно преизчисляване на цените от лева в евро, за данъчно и счетоводно отчитане в периода, в който и двете валути ще бъдат официално разплащателно средство; за адаптиране на счетоводната, логистичната, стоковата и други системи за работа с еврото.

 

Работна група „Защита на потребителите“ отговаря за изготвянето и прилагането на мерки за защита на потребителите, включително и на потребителите на финансови продукти и услуги, в процеса на въвеждане на еврото.Тя ще наблюдава преизчисляването на цените от лева в евро с оглед преодоляване порочната практика на търговците да закръгляват цените нагоре и ще инициира кампания за „честно въвеждане на еврото“.

 

Работна група „Комуникации“ ще се грижи за повишаване на обществената информираност по въпросите, свързани с единната европейска валута чрез разработването и прилагането на специална Комуникационна стратегия за еврото. Тя ще организира информационни кампании, проучвания на обществената подкрепа за еврото, както и ще изготви информационни материали за различни целеви групи (ученици, пенсионери, домакинства, хора със специални нужди, етнически малцинства). Тази работна група ще поддържа специален информационен сайт за еврото.

 

Крайният срок за представяне на становища и предложения по проекта на постановление е 18 март заради големия обем от работа, който трябва да се извърши след приемането на настоящото предложение.

 

Ралица Пейчева, редактор Десислава Попова

Станете почитател на Класа