Държавният дълг намалява през май с близо 123 млн. лева

С близо 123 млн. лв. намалява държавният дълг през месец май.
Държавният дълг в края на май 2014 г. възлиза на 7 626,7 млн. евро. Това показват данните от водения от Министерството на финансите официален регистър. Вътрешните задължения са в размер на 3 632,3 млн. евро, а външните - в размер на 3 994,4 млн. евро.

В номинално изражение дългът намалява близо със 122,8 млн. евро в сравнение с април 2014 г., което се дължи преди всичко на падежиращи съкровищни бонове на ДЦК на вътрешния пазар през май.

В края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 18,3 процента, като делът на външния държавен дълг е 9,6%, а на вътрешния държавен дълг е 8,7% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 47,6%, а външните - от 52,4% на сто.

В края на май валутната структура на дълга има следните стойности - 53,1% - в евро, 34,7% - в левове, 11,1% - в щатски долари и 1,1% - в други валути.

Плащанията по държавния дълг през май възлизат на 433,1 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в лева - 81,1%, следван от 13% на тези, деноминирани в евро, и 5,9% на плащанията в щатски долари.

Държавногарантираният дълг през май 2014 г. достига до 379,2 млн. евро, от които 21,3 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,9 процента.

От началото на годината по вътрешния държавен дълг са изплатени общо 183 936.7 хил. лв. лихви и отстъпки, в това число по емисии на ДЦК – 183 595.2 хил. лв. (99.8%), и по ДЦК, емитирани за структурната реформа – 341.4 хил. лв. (0.2%).

С най-голям относителен дял са платените лихви по ДЦК с матуритет 5 години – 53.5%, следвани от тези със срок 10 години и 6 месеца – 15.6%, 10-годишните облигации – 14.5%, 7-годишните – 9.9%, 15-годишните –4.9%, 3-годишните – 0.9%, и 2-годишните – 0.8% .

Реализираното от началото на годината външно финансиране е 47 480.3 хил. лв. През този период са осъществени плащания по дълга в размер на 188 151.7 хил. лв., в т. ч. 92 863.4 хил. лв. – по главници, и 95 288.3 хил. лв. – по лихви.

Към края на май извършените погашения са по кредити от Световната банка – 44 901.4 хил. лв., по държавни инвестиционни заеми – 35 647.7 хил. лв. и по задължения към Парижки клуб – 12 314.3 хил. лв.

Платените лихви са предимно по облигации – 64 128.6 хил. лв., по държавни инвестиционни заеми – 13 613 хил. лв., по задължения към Европейския съюз – 12 963.3 хил. лв., по заеми от Световната банка – 2490 хил. лв. и по кредити от Парижки клуб – 2093.4 хил. лв.

В структурата на външния дълг по видове инструменти и кредитори основен дял заемат еврооблигациите, емитирани на международните капиталови пазари (23.8%), следвани от държавните инвестиционни заеми (23.1%), глобалните облигации (20%) и кредитите от Световната банка (14.9%). Задълженията към Европейския съюз и към Парижкия клуб са съответно – 9.5% и 1.4 %. Делът на другите кредитори е 7.3%.

 

Станете почитател на Класа