Магдалина Иванова оглави Пловдивския Апелативен съд

Магдалина Иванова оглави Пловдивския Апелативен съд
  • Публикация:  classa.bg
  • Дата:  
    29.05.2014
  • Сподели:

Новият председател на Пловдивския Апелативен съд е Магдалина Стефанова Иванова, която до момента е била заместник на административния ръководител, заместник-председател на Окръжен съд гр. Пловдив. За това Иванова да бъде новият председател от общо 23-ма, гласа си дадоха 13 от магистратите на ВСС, против бяха 4-ма, а шестима се въздържаха. За другия кандидат за поста Георги Великов Чамбов, който е досегашен административен ръководител – председател на Апелативен съд гр. Пловдив бяха 9 от членовете на ВСС, шестима бяха против, а 8 се въздържаха.

Преди да бъде решено кой ще е председател на Пловдивския Апелативен съд членовете на ВСС изслушаха и двамата кандидати, които представиха своите концепции за стратегическо управление на Пловдивския Апелативен съд за следващите 5 години.

Първо магистратите изслушаха Чамбов, който е бил председател на Апелативен съд-гр. Пловдид от 2009 г. - до днес. По време на изслушването си той разказа на кратко концепцията си за стратегическо управление. Основната идея в нея е да предложи по-добър модел на управление на съда, така че да се осигури на обществото по-достъпно правосъдие и да се убедят гражданите, че съдът е институция, до която те винаги имат достъп. Сред основните приоритети на кандидата бяха подобряване на организацията на работа на съда, повишаване качество на правораздаване, с акцент електронно правосъдие и човешкия фактор. Според него въпросът за натовареността на служителите е екзистенциален, като стресът, на който са подложени съдиите в системата е ежедневен и все повече хора боледуват. В тази връзка е важна ролята на административния ръководител, който да осигури нормална среда, която щади здравето на работещите в системата.

Досегашният административен ръководител на Апелативен съд-гр. Пловдив разясни, че в съда има 9 постоянни действащи състава, което е било важен фактор за постигане на нормална натовареност и добри резултати и добави, че този модел е достатъчно ефективен и трябва да се запази и подобри. Не на последно място той изложи пред ВСС, че предстои около една четвърт от съдийския състав да бъде освободен и поясни, че това е основен проблем, който трябва да бъде решен.

Мотивацията му да се кандидатира за 2-ри мандат за председател на Пловдивския Апелативен съд, която той аргументира включваше, това че познава добре съда, обича работата си, уважава колегите си и е част от него повече от 10 години.

Втора беше изслушана Магдалина Стефанова Иванова, която посочи в концепцията си за управление на съда за следващите 5 години, че следва да се запазят създадените до момента добри практики и да се създадат нови, по-добри. Към личната си мотивация тя изложи опита си като съдия, създадените много добри колегиални отношения със съдиите в Апелативния съд в Пловдив.

Сред целите, които тя си е набелязала за развитие на съда е управлението на човешките ресурси, съобразно действителните нужди, ако постъпленията на дела продължат да намаляват и през 2014 г. е възможно един от щатовете за зам.-председател на да бъде намален. Важно е и подобряването на организацията на правораздавателната дейност, като не са необходими промени при разпределенията на съдиите. Трябва да се създадат изцяло нови вътрешни правила за разпределение на дела, които следва да бъдат ясни. Иванова предлага да се създаде и Ресурсен център за обучение на съдии.

Станете почитател на Класа